Silvanidae

Raubplattkäfer Flat grain beetles

 Uleiota planata (Linnaeus, 1761)  
  • Uleiota planata  2974
    Uleiota planata (Linnaeus, 1761)     
    Uleiota planata; det. Petr Zábranský
    DE, Chemnitz, Zeisigwald; 2008-03-30 12:01:48
    Bildnummer: 2974